Polityka informacyjna

Body

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej Piastowskiego Banku Spółdzielczego w Janikowie w kontaktach z Klientami i Członkami oraz polityka informacyjna Banku w zakresie informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zasad wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze.